ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-06

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390
14:00 น. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมสะแกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 ผวจ.อน มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกลองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศลก.อน สนจ .อน 056511063
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมสะแกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
09:00 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกลองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศลก.อน สนจ .อน 056511063
15:00 น. ร่วมหารือการกำหนดมาตราการการเปิดแหล่งท่องเที่ยว ณ ห้องสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี สนง.ททท.จ.อน.

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกลองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศลก.อน สนจ .อน 056511063
14:00 น. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมสะแกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
15:00 น. ร่วมหารือการกำหนดมาตราการการเปิดแหล่งท่องเที่ยว ณ ห้องสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี สนง.ททท.จ.อน.