ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธี “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม จังหวัดอุทัยธานี” ณ ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สสจ.อน. 056-511565 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว