ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
10:00 น. ประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.056-510626

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
10:00 น. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.056-510626

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
10:00 น. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.056-510626

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
10:00 น. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.056-510626

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
10:00 น. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.056-510626