ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-30

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Webex Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.อน. สนง.ทสจ.อน. 056-513159 ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสนง.วธ.จ.อน. สนง.วธ.จ.อน. 056-511290 ผวจ.อน.มอบหมาย
15:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่4/2564 ณ ห้องประชุม Video Conference สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี 056-571336 ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Webex Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
10:00 น. ประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2564 ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.อน. 0 5651 1907 ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
15:00 น. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่4/2564 ณ ห้องประชุม Video Conference สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี 056-571336

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Webex Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063