ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-29

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
14:00 น. ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. 056-511151 ผวจ.อน.มอบหมาย /การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
15:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเก่า) สนง.ทสจ.อน. 056-513159 ประธานคณะทำงานฯ

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. โทร 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. 056-571151
15:00 น. ร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเก่า) สนง.ทสจ.อน. 056-513159

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. โทร 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
13:30 น. ร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเก่า) สนง.ทสจ.อน. 056-513159
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี โทร 056-503-100