ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง. พช.จ.อน 0-5651-1337 ผวจ.มอบหมาย

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง. พช.จ.อน 0-5651-1337

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี