ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-20

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565
13:00 น. ประชุมสรุปวิเคราะห์การจัดทำแผนการจัดการน้ำฯ ณ ห้องประชุมอ.ทัพทัน

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ณ ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น จ.อน. ชั้น 3 ศลก. สนง.ท้องถิ่น 0 5651 1965
13:30 น. ประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ 056-520733

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มงานแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนภาคเกษตร ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศลก.อน. (หลังเดิม) ชั้น2 สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี