ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-09

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
12:00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
13:30 น. ร่วมชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ผ่าน Youtube DGA Thailand ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีโครงการประเพณีตำขนมจีนโบราณตำบลทุ่งนางาม ณ วัดทุ่งนางาม ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก สนง.สถ.จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น งวดที่ 3-4 ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี 0 5651 1081 ต่อ 167

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อรับทราบนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ. โทร 056-510626

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
12:00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063