ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-07

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.สรรพสามิตพื้นที่ฯ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
09:30 น. ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามคืนสู่อ่างเก็บน้ำทับเสลา” ณ อ่างเก็บน้ำทับเสลา ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อน. สนง.ประมง จ.อน. 056-511904
13:30 น. ประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ชั้น 2 โรงพยาบาลอุทัยธานี รพ.อน. 056-511081 ต่อ 452 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
15:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.สรรพสามิตพื้นที่ฯ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
09:30 น. ประธานการประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี 056-511444 ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. นิสิตสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ณ ห้องปฏิบัติงานรอง ผวจ.อน. สนง.สถ.จ.อน. 056-511965 ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.สรรพสามิตพื้นที่ฯ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.สรรพสามิตพื้นที่ฯ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
09:30 น. ร่วมการประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี 056-511444

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.สรรพสามิตพื้นที่ฯ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
09:30 น. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามคืนสู่อ่างเก็บน้ำทับเสลา” ณ อ่างเก็บน้ำทับเสลา ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อน. สนง.ประมง จ.อน. 056-511904