ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-05

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ สนง.สถ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยสีขาว

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:15 น. ประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้นำขวานหินโบราณมอบให้แก่โรงเรียนบ้านสมอทอง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อน. ณ โรงเรียนบ้านสมอทอง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต สนง.วธ.จ.อน. 056-511290 ผวจ.อน.มอบหมาย
09:30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ณ วัดหนองขุย อ.ทัพทัน ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง)
14:00 น. ประธานการประชุมพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ณ วัดหนองขุย อ.ทัพทัน จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง)
14:00 น. ร่วมการประชุมพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
16:00 น. ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ ศูนย์จราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 056-503100 การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติของหน่วย พร้อมหมวก

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี