ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-02

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ขอเข้าพบ ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน.
09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อ.เมืองฯ จ.อน. ศูนย์วงเดือนฯ 056-510688 การแต่งกาย : ชุดไทย หรือ ชุดสุภาพ โทนสีม่วง
10:00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หน้าบ้านอุทัย 905 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง
13:00 น. อัยการจังหวัดอุทัยธานี,อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี,อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี ขอเข้าพบ ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน.
13:30 น. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อ.เมืองฯ จ.อน. ศูนย์วงเดือนฯ 056-510688 การแต่งกาย : ชุดไทย หรือ ชุดสุภาพ โทนสีม่วง
13:30 น. ประธานตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี 056-511081

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ และการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกและรับเงินออมสะสมงวดถัดไปผ่านเสมียนตราอำเภอ โดยระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค. 056-511444
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อ.เมืองฯ จ.อน. ศูนย์วงเดือนฯ 056-510688 การแต่งกาย : ชุดไทย หรือ ชุดสุภาพ โทนสีม่วง
10:00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หน้าบ้านอุทัย 905 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลื้อง
13:30 น. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อ.เมืองฯ จ.อน. ศูนย์วงเดือนฯ 056-510688 การแต่งกาย : ชุดไทย หรือ ชุดสุภาพ โทนสีม่วง
13:30 น. ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนฯผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.อน. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนจ.อน.