ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พมจ.อน. 056-511229 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาเสื้อสีเหลือง
10:30 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ณ พระวิหาร วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ ผ้าไทย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจ 904 ชุดประเมินผลโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2564 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอทัพทัน อ.ทัพทัน
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2564 จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 056-571764-5 ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี