ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-27

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. มอบเกียรติบัตรประกาศชมเชยการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนการประชุมนายอำเภอฯ) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. 056-571151
08:00 น. ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน และผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการจัดหาโลหิตของ จ.อุทัยธานี (ก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. 056-512956
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ ครั้งที่ 2/2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. 056-503109 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ ครั้งที่ 2/2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. 056-503109 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
14:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (โทร 056-571151) ผวจ.มอบหมาย / การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
14:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (โทร 056-571151)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว