ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมจัดจัดรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ครั้งที่ 2 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สนภ.1 นทพ. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. 056-511915

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (ก.อบต.) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. โทร 056-511965 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2563 (ก.จ.จ.) ณ ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นจว. ชั้น3 ศลก.อน. สนง.ท้องถิ่น 0 5651 1965 ผวจ.มอบหมาย
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. โทร 056-511965 ผวจ.มอบหมาย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานและติดตามผล แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุทัยธานี ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564" ณ ห้วยป่าปกรีสอร์ท อ.บ้านไร่ จ.อน. สนง.พมจ.อน. ( โทร 056-511229 ) ผวจ.มอบหมาย
14:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.พมจ.อน. 056-511229
15:00 น. ประธานการประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมวิ่งสร้างสุข เมืองพระชนกจักรี ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ชั้น 2 รพ.อน. รพ.อน. ( 056511081 )

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.พมจ.อน. 056-511229

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (ก.อบต.) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. โทร 056-511965
14:00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. โทร 056-511965