ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. 056-511965
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. 056-970243

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. 056-511965

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเดิม) สนง.พช.จ.อน. (056-511337) ผวจ.มอบหมาย
15:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในประจำจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.คลังจ.อน. ( โทร 0565124689 ) คำสั่งจ.อน. ที่ 3844/2561 ลงวันที่ 7 ธ.ค.61

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน. (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 056-571390
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จ.อุทัยธานี ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. 056-511965
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติด/โต๊ะข่าว ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง) 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเดิม) สนง.พช.จ.อน. (056-511337)