ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-21

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ศอ.ปส.จ.อน. 056-571151 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/สูทสากล

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศาลาสังฆสภาวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม(พระอารามหลวง)อ.เมืองฯ สนง.วัฒนธรรม 0 5651 1290 ผวจ.มอบหมาย
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภททีม 5 คน ณ ศาลาสังฆสภาวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม(พระอารามหลวง)อ.เมืองฯ สนง.วัฒนธรรม 0 5651 1290 ผวจ.มอบหมาย
14:00 น. ประธานการประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. โทร 056-511965 ผวจ.มอบหมาย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. ( โทร 056-511444 ) ผวจ.มอบหมาย
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ อาคารเหล่าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ( โทร 056-512956 )
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศลก.จ.อน. ( หลังเก่า ) สนง.พมจ.อน. ( โทร 056-511229 ) ผวจ.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ศอ.ปส.จ.อน. 056-571151 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/สูทสากล

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.อน. ทปค.จ.อน. ( โทร 056-511444 )
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภททีม 5 คน ณ ศาลาสังฆสภาวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม(พระอารามหลวง)อ.เมืองฯ สนง.วัฒนธรรม 0 5651 1290