ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-20

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. โครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "บวร" บ้านนายเรือง ประมูลทรัพย์ ณ บ้านเลขที่ 32/1 ม.12 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
09:00 น. ประธานพิธีการออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วัดทุ่งสามแท่ง บ้านทุ่งสามแท่ง ม.12 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
10:00 น. ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2 ณ วัดทุ่งสามแท่ง บ้านทุ่งสามแท่ง ม.12 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อน. สนง.สสจ.อน. (081-9534460 คุณวัฒนา) การแต่งกาย : สวมเสื้อ พอ.สว.

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. รับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต18(นายพีระ ทองโพธิ์) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศลก.จว.อน. สนง.จว. 0 5657 1390 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถิติ โทร 056-511312 ผวจ.มอบหมาย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมโครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "บวร" บ้านนายเรือง ประมูลทรัพย์ ณ บ้านเลขที่ 32/1 ม.12 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
09:00 น. ร่วมการออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วัดทุ่งสามแท่ง บ้านทุ่งสามแท่ง ม.5 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
10:00 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2 ณ วัดทุ่งสามแท่ง บ้านทุ่งสามแท่ง ม.12 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อน. สนง.สสจ.อน. (081-9534460 คุณวัฒนา) การแต่งกาย : สวมเสื้อ พอ.สว.

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัดทุ่งสามแท่ง บ้านทุ่งสามแท่ง ม.5 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถิติจังหวัดอุทัยธานี โทร 056-511312

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมการออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วัดทุ่งสามแท่ง บ้านทุ่งสามแท่ง ม.5 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
13:30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถิติ โทร 056-511312