ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-19

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
14:00 น. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ณ โรงงานบริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. 056-970102

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
10:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน จ.อุทัยธานี(โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์) ณ ห้องประชุมเทโว ศลก.อน. ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ชัยนาท ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 จ.อน. สนง.ยุติธรรม จ.อน. โทร 056-571336 ผวจ.มอบหมาย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
08:00 น. วิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง ณ หอประชุมโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน. ( 056-511444 )
13:30 น. ประชุมประกวดอำเภอ To Be Number One ณ ห้องปฏิบัติงานรอง ผวจ.อน. สสจ.อน.

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือ ห้องประชุมคชรัตน์ 3 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก กอ.รมน.จ.อน. 056-571498 ผวจ.อน. มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
10:00 น. ประธานประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเพื่อสนันสนุนโครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (poc) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี