ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี สนง.กกต.จ.อน. ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 จ.อน. สนง.ยุติธรรม โทร 056-571336 ผวจ.มอบหมาย
14:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุทสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อน. ชั้น 1 ศลก. สนง.พมจ. โทร 056-571492

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณฺิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเดิม) พมจ.อน.(โทร 056-511229) ผวจ.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม (ชั้น 2) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. สนง.กกต.จ.อน. 056-970150-1
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. สนง.ยุติธรรม โทร 056-571336

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี