ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-17

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. กอ.รมน.จ.อน. 056-571498
16:00 น. ประธานน้ำหลวงอาบศพ อดีต สส.ธีรพันธ์ุ วีระยุทธวัฒนะ ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. การแต่งกาย : ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. กอ.รมน.จ.อน. 056-571498

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.( หลังเก่า ) สนง.พมจ.อน. ( โทร 056-511229 ) ผวจ.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี