ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
06:30 น. ประธานการปล่อยขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี "งานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563" ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อน. อบจ.อน. (080-9969156 คุณตั่ว) ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
06:30 น. ร่วมการปล่อยขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี "งานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563" ก ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อน. อบจ.อน. (080-9969156 คุณตั่ว) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย