ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ร่วมประชุมเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมอาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับแขนยาว

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ประธานพิธีทำขวัญนาคหมู่ "งานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563" ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. อบจ.อน. (080-9969156 คุณตั่ว) ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:15 น. วิทยากรให้ความรู้โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน อ.ห้วยคต สนง.กศน.จ.อน.(โทร 056-511511)
11:30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม"มนต์รักสตรอเบอร์รี่ ครั้งที่ 3" ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อน. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ( โทร 056-511523 ) ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ชุดชนเผ่า
13:00 น. ร่วมพิธีทำขวัญนาคหมู่ "งานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563" ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. อบจ.อน. (080-9969156 คุณตั่ว) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมกิจกรรม"มนต์รักสตรอเบอร์รี่ ครั้งที่ 3" ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลแกนมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี การแต่งกาย:ชุดผ้าไทย
13:00 น. ร่วมพิธีทำขวัญนาคหมู่ "งานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563" ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. อบจ.อน. (080-9969156 คุณตั่ว) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย