ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. คณะผู้วิจัย TDRI เข้าพบและสัมภาษณ์ “การจัดการความเสี่ยงปัญหาสภาพภูมิอากาศสำหรับการผลิตข้าวของไทย” ณ ห้องรับรองอู่ไท ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
10:00 น. คณะผู้บริหารโรงพยาบาลปริ๊นอุทัยธานี ขอเข้าพบ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน. รพ.ปริ๊นอุทัยธานี
16:30 น. ประธานพิธีปล่อยแถวการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. เรือนจำ จ.อน. 056-511588

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งดานน้ำอุปโภค-บริโภค และพิธีเปิดการระดมพลกำจัดเชื้อเพลิงป้องกันการเกิดไฟป่าบริเวณเขาสะแกกรัง จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บริเวณบนเขาสะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-501626 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
13:30 น. ประธานการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน. 056-571390 ประธานอนุกรรมการ
16:30 น. ประธานพิธีปล่อยแถวการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. เรือนจำ จ.อน. 056-511588 ผวจ.มอบหมาย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี (086-4095746) ผวจ.มอบหมาย
15:00 น. ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. ( โทร 056-511444 )

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งด้านน้ำอุปโภค-บริโภค จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626
13:30 น. ร่วมประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน. 056-571390

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งด้านน้ำอุปโภค-บริโภค จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626
08:30 น. ร่วมพิธีเปิดการระดมพลกำจัดเชื้อเพลิงป้องกันการเกิดไฟป่าบริเวณเขาสะแกกรัง จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บริเวณบนเขาสะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-501626 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 056-570-102