ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-12

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมจัดรายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกระจายสียง 934 สนภ.1 นทพ. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. 056-511915
09:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. 056-970102
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุทัยธานี (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุทัยธานี (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. วิทยากรให้ความรู้โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องประชุมสนง.กศน.จ.อน. สนง.กศน.จ.อน.(โทร 056-511511)

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ร่วมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ เขตหลักสี่ กทม. ทปค.จ.อน. 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี