ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-11

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 และป้องกันมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5)” ณ ตลาดลานสะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง)
11:00 น. ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมรีสอร์ทสุขทวี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563 จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรม 0 5651 1290 ประธานกรรมการ

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 และป้องกันมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5)” ณ ตลาดลานสะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง)
11:00 น. ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมรีสอร์ทสุขทวี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337 ผวจ.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี