ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-07

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 และมอบนโยบายการทำงานแก่คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ทสจ.อน. 056-513159

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:30 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายอบรม ถือศีลปฏิบัติธรรม สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง(วัดทุ่งแก้ว) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธฯ 0 5657 1764 ผวจ.มอบหมาย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธรรมาธิปไตย อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักวิชาการ (โทร 0897665920)

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
11:30 น. ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
11:30 น. ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444