ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-06

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-513155 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว (เครื่องหมาย อส.)
11:00 น. ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมบ้านไร่วรัญญ์รัช ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337
13:30 น. ประธานประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเพื่อสนับสนุนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-520737

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-513155 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว (เครื่องหมาย อส.)

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจก"โครงการดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยเปี่ยมสุข" ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. รพ.อน.(โทร 056-511081) ผวจ.มอบหมาย
10:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสนง.ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี สนง.ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี (โทร 056-970133) ผวจ.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-513155 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว (เครื่องหมาย อส.)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-513155 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว (เครื่องหมาย อส.)
13:00 น. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 1 ศลก.จว.อน.
13:30 น. ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเพื่อสนับสนุนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-520737