ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-05

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.สาธารณสุข จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
09:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ทสจ.อน. 056-513159

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.สาธารณสุข จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) และโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวงท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น ชั้น3 ศลก.จ.อน. สนง.ท้องถิ่น 0 5651 1965 ประธานโดยตำแหน่ง

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.สาธารณสุข จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุทัยธานี (กบร.จังหวัดอุทัยธานี) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน.(โทร 056-511444) ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.อน. ชั้น 1 ศลก.จ.อน. สนง.พมจ.อน.(โทร 056-511229) คำสั่งจ.อน. ที่ 868/2562 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2562
15:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP) จังหวัด ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พช.จ.อน.(โทร 056-511337) ผวจ.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) สนง.สาธารณสุข จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
10:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุทัยธานี (กบร.จังหวัดอุทัยธานี) ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน.(โทร 056-511444)
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน 056-511444 คำสั่ง จ.อน. ที่ 3969/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.สาธารณสุข จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063