ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีเปิด “โครงการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (แบบหลุม) ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการขุดบ่อน้ำตื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ วัดเขาหินเทิน ม.4 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ที่ว่าการอำเภอส่วางอารมณ์ 056-599085

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี จ.อุทัยธานี สนง.ปภ. 0 5651 0626 ผวจ.มอบหมาย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มคลัสเตอร์ข้าวฅนอินทรีย์ปีที่ 4" ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี (โทร 056-970243) ผวจ.มอบหมาย
11:00 น. ประชุมการขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One ณ ห้องปฏิบัติงานรอง ผวจ.อน. สสจ.อน.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.อน. ชั้น 1 ศลก.จ.อน. สนง.พมจ.อน.(โทร 056-511229) ผวจ.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำปี 2563 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ณ โรงแรมธาราฮิลล์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศลก.จว.อน.