ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-03

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สนง.พาณิชย์ จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พาณิชย์ จ.อน. 056-970144
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตร จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. 056-511116

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 1/2563 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศลก.จ.ตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (โทร 056-512956)

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุม สนง.พาณิชย์ จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พาณิชย์ จ.อน. 056-970144
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุม สนง.เกษตร จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. 056-511116

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 ณ อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกในราชการสงคราม มณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์