ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-31

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานเปิดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG : ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) สู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างฯ จ.อน. สนง.ป.ป.ช.จ.อน. 056-571528
10:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี อ.หนองขาหย่าง จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (081-874-2381 คุณหญิง)
18:00 น. ประธานเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยชาวอุทัยผาสุก ณ ลานกิจกรรมสวน 200 ปี เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565
18:30 น. ประธานการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์ล รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. เชิญเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานรณรงค์วันงดสูบบุรี่่โลก ประจำปี 2562 ณ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กทม. สสจ. อน 056-511565 ผวจ.อน. มอบหมาย การแต่งกาย ชุดสูทสากลนิยม

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511-695 ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
18:30 น. ร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์ล รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2562 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511-695 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี