ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-30

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมการประชุุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ชั้น 5 ปค.จ.อน. (056-511444) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี คอพับ
09:30 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมการประชุุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ปค.จ.อน. (056-511444) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี คอพับ
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. 056-571151 ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 5/2562 ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กทม. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี