ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-29

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
14:30 น. ประธานประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเดิม) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.คลัง จ.อน. 056-512468

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. รับใบประกาศเกียรติคุณส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ถนน พระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร สนจ.อน. 056-511063 ผวจ.มอบหมาย
15:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พมจ.อน. 0 5657 1492 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"Smart City Thailand Roadshow " ณ โรงเเรมเดอะปาร์ค โฮเทล จ.พิษณุโลก สนง.สถิติ จ.อน. 056-511312 ผวจ.อน. มอบหมาย
14:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อน. (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมตรวจผลการปฏิบัติงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 บ้านคูเมือง ม.6 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน (นายธีรชัย 063-9031246)
13:30 น. ร่วมตรวจผลการปฏิบัติงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 บ้านหนองตางู ม.3 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. ทปค.จ.อน (นายธีรชัย 063-9031246)
15:30 น. ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (นายธีรชัย 063-9031246)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี