ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการเสวนาการเผาเศษซากพืชและเศษวัสดุการเกษตร จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุม อบต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.กส.จ.อน. 056-520734
09:00 น. ตรวจสอบการดำเนินการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้ากลางลานทองเกษตรฟ้าใส หลัง 2 ณ คลังสินค้ากลางลานทองเกษตรฟ้าใส หลัง 2 ม.1 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พาณิชย์ จ.อน. 056-9701412

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุทัยธานี ชั้น 1 ศลก.อน. สนง.พมจ.อน. 0 5651 1229 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1337 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมชาวอุทัยธานี ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังประชารัฐ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนลานสักจำกัด อ.ลานสัก จ.อน สนง.วธ. (056-511290) ผวจ.อน.มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อน. (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด