ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ตรวจสอบการดำเนินการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้ากลางลานทองเกษตรฟ้าใส หลัง 2 ณ คลังสินค้ากลางลานทองเกษตรฟ้าใส หลัง 2 ม.1 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พาณิชย์ จ.อน. 056-9701412
14:00 น. ประชุมคณะทำงานการจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กกท.จ.อน.

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุทัยธานี ชั้น 1 ศลก.อน. สนง.พมจ.อน. 0 5651 1229 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1337 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมชาวอุทัยธานี ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังประชารัฐ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนลานสักจำกัด อ.ลานสัก จ.อน สนง.วธ. (056-511290) ผวจ.อน.มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อน. (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน.มอบหมาย
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อน. (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมตรวจผลการปฏิบัติงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 บ้านดอนหวาย ม.7 ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ทปค.จ.อน (นายธีรชัย 063-9031246)
13:30 น. ร่วมตรวจผลการปฏิบัติงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 บ้านป่าบัว ม.6 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อน. ทปค.จ.อน (นายธีรชัย 063-9031246)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด