ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-27

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัก (มหาชน) เข้าพบเพื่อหารือโครงการนำร่องใช้ฟางเป็นวุตถุดิบในการผลิตกล่องบรรจุอาหาร ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน. ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กส.จ.อน. 056-520734

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1337 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5651 1105 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอุทัยธานี (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการ จังหวัดอุทัยธานี(ชั้น 3) ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ยุติธรรม จ.อุทัยธานี ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติด/โต๊ะข่าว ครั้งที่ 5/2562 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี