ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-24

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแสดงวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. 056-511915 การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมชาวอุทัยธานี ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังประชารัฐ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม จ.อน 056-511290 ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
13:30 น. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแสดงวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. 056-511915 การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ร่วมออกหน่วย โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ณ รร.ทองหลางวิทยาคม อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. 056-511444
13:30 น. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแสดงวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. 056-511915 การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแสดงวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. 056-511915 การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี