ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ ศาลากลางน้ำ บึงพระชนก อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
10:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337
15:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-571390
18:15 น. ประธานพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : ชุดไทยสีเหลือง/เสื้อเหลือง

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ ศาลากลางน้ำ บึงพระชนก อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมชาวอุทัยธานี ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังประชารัฐ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม จ.อน 056-511290 ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
14:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) สนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.อน. 0 5697 0105 ผวจ.มอบหมาย
18:15 น. ร่วมชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดอุทัยธานี ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1290 การแต่งกาย : ชุดไทยสีเหลือง/เสื้อเหลือง

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ร่วมออกหน่วย โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ณ รร.บ่อยางวิทยา อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. 056-511444
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ ศาลากลางน้ำ บึงพระชนก อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.อุทัยธานี (ศปถ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.อน. 056-510626 ผวจ.อน. มอบหมาย
15:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-571390
18:15 น. ร่วมชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดอุทัยธานี ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี 056-511290 การแต่งกาย : ชุดไทยสีเหลือง/เสื้อเหลือง

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.อุทัยธานี (ศปถ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.อน. 056-510626
15:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-571390
17:30 น. ร่วมพิธีเปิดงานและรับชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดอุทัยธานี ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี 056-511290

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี