ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-21

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:50 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ รร.บ้านห้วยเปล้า ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-51144 การแต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยชาวอุทัยผาสุก ณ ห้องประชุม 1 สนง.สสจ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565
16:00 น. ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางฉลอง นุ้ยปรี มารดาของนายเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อน. ณ เมรุวัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
17:00 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมแสดงผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นและพิธีมอบรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337 การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศลก.อน. สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.อุทัยธานี 0 5651 1337 ประธานโดยตำแหน่ง
10:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5/2562 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5651 1337 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ชั้น 1 ศลก.จ.อน. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1229 ประธานโดยตำแหน่ง
16:00 น. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางฉลอง นุ้ยปรี มารดาของนายเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อน. ณ เมรุวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
17:00 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแสดงผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นและพิธีมอบรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337 การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมชาวอุทัยธานี ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังประชารัฐ ณ โรงเเรมห้วยขาเเข้งเชษฐศิลป์ อ.เมือง จ.อน สนง.วธ. (056-511290) ผวจ.อน.มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง
16:00 น. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (นางฉลอง นุ้ยปรี มารดาของนายเผด็จ นุ้ยปรี นายา อบจ.อน.) ณ เมรุวัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5/2562 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ศลก.จ.อน. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5651 1337
16:00 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจัดแสดงผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและพิธีมอบรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ลานสุพรรณิการ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โทร 056-511337

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี