ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีขาว หรือขาวนวล
17:30 น. ประธานพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติธรรมสีขาวหรือชุดสุภาพ

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีขาว หรือขาวนวล
16:30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม เดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2562 บริเวณบึงพระชนกจักรี ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธฯ 0 5657 1764-5 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีขาว หรือขาวนวล

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีขาว หรือขาวนวล
17:30 น. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : ชุดสีขาว เสื้อสีขาว ชุดปฏิบัติธรรมสีขาวหรือชุดสุภาพ

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี