ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-16

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการเปิดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG : ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) สู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาการเปรียญ วัดอมฤตวารี (หนองน้ำคัน) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปปช.จ.อน. (คุณธัญญา 093-556-4247)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. เข้าร่วมพิธีการมอบนโยบายเเละมอบคืนโฉนดที่ดิน "คืนความมสุขให้ประชาชน ลดความเลื่อมล้ำของสังคม" ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก สนจ.อน. การเเต่งกาย : ชุดกากี คอพับ เเขนยาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.วธ.จ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ร่วมประชุมการดำเนินโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเก่า) ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
14:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมเเละรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.วธ.จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี