ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. เรือนจำ จ.อน. 056-511588
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับ จ.อุทัยธานี เพื่อพิจารณาการขอใช้ที่ดินราชพัสดุของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ลงพื้นที่ติดตามงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลอุทัยธานี สนง.คลังจังหวัดอุทัยธานี 0 5651 2468
10:00 น. ลงพื้นที่ติดตามงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการชลประทานอุทัยธานี สนง.คลังจังหวัดอุทัยธานี 0 5651 2468
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับ จ.อุทัยธานี เพื่อพิจารณาการขอใช้ที่ดินราชพัสดุของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานพระราโชบาย จิตอาสา 904 จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 5 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อน ทปค.จ.อน. 056-511444 ผวจ.อน. มอบหมาย การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ
14:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี สนง.สถจ.อน. 056-511965 ตามคำสั่ง จ.อน

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมทบทวนการจัดตั้งหมู่บ้าน อพป. ศาลากลางบ้าน บ้านเขาวง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง)
14:00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511965

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (poc) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด