ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมและกล่าวเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ณ ห้องประชุมปาริชาติ รร.หนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.ทสจ.อน. 056-512198
11:00 น. ประธานเปิดการพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion : OPC) ณ ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337
13:30 น. ประธานร่วมในการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อระดมสรรพกำลัง ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สนจ.อน. 056-511063

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานพระราโชบาย จิตอาสา 904 จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 3 ณ อาคารภักดี (หอประชุมเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์) อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. 056-511444 ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ
14:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานพระราโชบาย จิตอาสา 904 จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 4 ณ อาคารภักดี (หอประชุมเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์) อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. 056-511444 ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานเปิดงาน "วันอนุรักษ์ควายไทย" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงดอนกลอย หมู่ที่ 6 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี สนง.ปศุสัตว์ จ.อน. 056-970004 ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งการ : เสื้อสีเหลือง
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเเละติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) ตำรวจภูธร จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. 056-503130 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานพระราโชบาย จิตอาสา 904 จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 3 อาคารภักดี (หอประชุมเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์) อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. 056-511444
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมอนุกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151)
13:30 น. ร่วมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อระดมสรรพกำลัง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นว. สนจ.อน. 056-511063

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี