ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานพระราโชบาย จิตอาสา 904 จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 1 ณ ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อุทัยธานี อ.เมือง จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ
13:00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเข้าพบและหารือข้อราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน 056-571390
14:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานพระราโชบาย จิตอาสา 904 จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 2 ณ ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อุทัยธานี อ.เมือง จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น3 ศลก.จ.อน. ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเดิม) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 5652 0734 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม2562 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี 0 5657 1390 ผวจ.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานพระราโชบาย จิตอาสา 904 จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อุทัยธานี อ.เมือง จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ
13:30 น. ร่วมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม2562 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี 0 5657 1390
14:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานพระราโชบาย จิตอาสา 904 จ.อุทัยธานี รุ่นที่ 2 ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อุทัยธานี อ.เมือง จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี