ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-08

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณการจัดนิทรรศการพิธีบรมราชาภิเษก หน้า ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ปีงบประมาณ 2562 ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณการจัดนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หน้า ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน สนจ.อน. 056-511063
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สนง.ประมงจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5651 1904 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ปีงบประมาณ 2562 ณ ลานวัฒนธรรม บริเวณการจัดนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หน้า ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" จังหวัดอุทัยธานี ณ วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธ 056-571764 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" จังหวัดอุทัยธานี วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธ 056-571764
14:00 น. ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้าน อพป. ศาลากลางบ้าน บ้านเขาวง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุุ่มงานความมั่นคง) 056-513155

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี