ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-07

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
17:00 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดกากีคอพับแขนยาว

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดอุทัยธานี เพื่อพิจารณาจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศฯ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก) จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี 0 5697 0071 ผวจ.มอบหมาย
11:00 น. ประธานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้กับลูกหนี้กองทุนฯ และภาคีเครือข่าย ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ จ. อน. สนง.พม. จ. อน. 056 511 229 ผวจ. มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2562 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.พมจ.อน. 0 5651 1229 ผวจ.มอบหมาย
17:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระะพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การเเต่งกาย : ชุดกากี คอพับ เเขนยาว

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ให้โอวาทเเก่นักกีฬาเเละเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีมตัวเเทน จ.อุทัยธานี ที่จะเดินทางไปร่วมเเข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ (ชั้น 2) ศลก.จ.อน. สนง.การท่องเที่ยวเเละกีฬา จ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
17:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระะพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การเเต่งกาย : ชุดกากี คอพับ เเขนยาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดอุทัยธานี เพื่อพิจารณาจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศฯ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก) จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี 0 5697 0071

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี