ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-03

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีปัจฉิมนิเทศตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ณ ห้องประชุม อบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ที่ว่าการ อ.สว่างฯ 056-599153 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี
11:00 น. ประธานพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-513-155

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 5-6 สำนักงาน ก.พ. สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0 5651 1063)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ร่วมพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-513-155

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี