ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-02

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว
13:30 น. ประธานพิธีเปิด (Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ รร.บ้านท่าชะอม ม.6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337 การแต่งกาย : สวมเครื่องแบบจิตอาสา เสื้อสีเหลือง

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว
09:00 น. ประธานเปิดโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย" หลักสูตรการบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน สนง.เหล่ากาชาด จ.อน ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ อน 10-2/2562 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า) สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 0 5697 0243 ผวจ.มอบหมาย
16:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC สนจ.อน. โทร.0 5657 1390 ประธานโดยตำแหน่ง

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว
09:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย" หลักสูตรการบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน สนง.เหล่ากาชาด จ.อน
16:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำเเหน่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยอุทัยธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนจ.อน. โทร.0 5657 1390

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสต๊อกและหลักฐานการขอชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 056-970141 ตามคำสั่ง ที่ 3714/2561 ลว 23 พ.ย.61
16:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. โทร.0 5657 1390

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี