ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ)
14:00 น. ประธานพิธีปลงผมผู้ที่จะอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โทร .0 5651 1337 ประธานโดยตำแหน่ง
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จ.อุทัยธานี ณ ห้องสะแกกรังชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.
13:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 0 5651 1337 ผวจ.มอบหมาย
14:00 น. ร่วมพิธีปลงผมผู้ที่จะอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานในการกล่าวต้อนรับ เเละร่วมปล่อยขบวนรถ รับ-ส่ง ทหารใหม่ ปี 2562 ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนง.สัสดี 056-511166 ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุดกากี เเขนยาว
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ)
14:00 น. ร่วมพิธีปลงผมผู้ที่จะอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี