ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-30

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511-695 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
14:00 น. ท่านชลประทาน ขอเข้าพบ หารือเรื่องโรงสูบน้ำคลองจักษา ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ชลประทาน จ.อน.

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 5-6 สำนักงาน ก.พ. สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0 5651 1063)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการวันแรงงานแห่งชาติต่อต้านยาเสพติด จ.อุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 “แรงงานอุทัยไร้ยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อน. สนง.สวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงาน จ.อน. 056-511907 ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมกาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน. มอบหมาย
14:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมกาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุม สนง.สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965)
14:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุม สนง.สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511-695 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ