ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-29

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
09:00 น. มอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล จ.อุทัยธานี รางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋ง ให้กับผู้ที่ได้รางวัล ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. 056-512956
10:00 น. ประธานพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จ.อุทัยธานี ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : ชุดกากี คอพับแขนยาว
10:30 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
10:00 น. ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จ.อุทัยธานี ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : ชุดกากี คอพับแขนยาว
13:00 น. ฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 5-6 สำนักงาน ก.พ. สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0 5651 1063)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค. 056-511444 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
09:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล จ.อุทัยธานี รางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋ง ให้กับผู้ที่ได้รางวัล ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. 056-512956
10:00 น. ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จ.อุทัยธานี ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : ชุดกากี คอพับแขนยาว
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงเเละความสงบเรียบร้อย จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 เดือน เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (ฝ่าย เลขาฯ 056-503109) ผวจ. อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด จ.อุทัยธานี . ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151) ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค. 056-511444 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
10:00 น. ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน บริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : ชุดกากี คอพับแขนยาว
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด จ.อุทัยธานี . ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี